300 – Cosmo Dining Room

Modele hierarchiczne inteligencji

Modele hierarchiczne inteligencji

Posted on

Spearman-dwuczynnikowa Teoria inteligencji (pogląd o ogólności inteligencji). 2) MODELE czynników równorzle nych (morfologiczne)-nie ma czynnika G. zdolności są niezależne OD siebie i równoważne Pod względem znaczenia. Stanowisko funkcjonalistyczne, negujące istnienie inteligencji ogólnej, Można traktować jako wariant pośredni między klasyczną Teoria stabilnego czynnika g i hierarchicznej struktury pozostałych zdolności a poglądem, że istnieje Wiele niezależnych, wyspecjalizowanych “inteligencji” (Gardner, 1983, 2002; Gardner i in., 2001). W paradoksalnym Sensi e odpowiada à idei, że Każda wyspecjalizowana “inteligencja” ma jakiś Własny “czynnik g”, ponieważ jest neuronalnie odizolowanym modułem. Jednakże stanowisko gardnera jest nietrafne z Perspektywy argumentów ewolucyjnych-Tak samo Jak jego Teza o istnieniu wielu diffĂŠrents “inteligencji”. Podobnie też nietrafne jest skrajne stanowisko funkcjonalistyczne, Bo nie bierze Pod uwagę ewolucyjnego stabilizowania się inteligencji jako samoorganizującego się systemu, dość szybko reagującego na złożoność je zmienność wymagań Środowiska. Ten système de Wi ciekawą kombinację zdolności ogólnej (niewyspecjalizowanej) je zdolności wyspecjalizowanych. Kombinacja tego rodzaju jest charakteryzowana w ramach teorii modułowej organizacji mózgu (Fodor, 1983; Nosal, 1990) [5], która głosi, że nad wyspecjalizowanymi modułami mózgowymi nadbudowany jest “Centralny procesor”. Czynnik g Można Więc utożsamiać z takim niewyspecjalizowanym, nadrzsnym procesorem, un specjalne zdolności (NP.

MUZYCZNE, psychomotoryczne, przestrzenne) wiązać z modułami odizolowanymi. Ten pogląd interesująco uargumentował Anderson (1992), qui-Opierając się na danych neuropsychologicznych-wykazał nietrafność tezy gardnera, Jakoby w mózgu istniało kilka Konferencje “inteligencji”. W Ten sposób Gardner został pokonany własną bronią, ponieważ również korzystał z danych neuropsychologicznych w swojej pierwsjay książce (1983) lanjącej “inteligencje wielorakie”. Jednak dalsze Badania samego thurstone`a wskazały na istnienie Jednak czynnika nadrzle Nego, qui nazwał zdolnością indukcji. Inną teorię czynników równorzzaproponował nych Howard Gardner, qui wyróżnił następujące czynniki inteligencji: [7] zwrócenie uwagi na Związek inteligencji z intuicyjnym przetwarzaniem Informacji ma ważne znaczenie w szerszym opisie funkcjonowania Umysłu (Nosal, 2009, 2010). Umysł rozpatrywany jako Całość nieustannie opiera się na interakcji inteligencji z intuicją. Krótka Historia inteligencji ma swla dalszy ciąg. Słabnące Nichols NT. istoty inteligencji prowadzą Nadal zwolennicy hierarchicznej struktury zdolności umysłowych ze zwolennikami poglądu, że zdolności umysłowe są względem siebie niezależne i mają strukturę rozproszoną, niejednorodną.

W klasycznych pracach Spearmana (1923, 1927) znajduje się obszerna Dyskusja na temat możliwej struktury podstawowych zdolności umysłowych [2]. Warto podkreślić, że Taka Dyskusja wiąże się ze znacznie szerszym zagadnieniem Ewolucji mózgu.